Privacyverklaring

Dierenarts Dieter Everaerts (hierna genoemd Dierenarts Dieter) wilt u op een duidelijke en transparante manier informeren over de gegevens die hij van u verzamelt en hoe hij daarmee omgaan. Hij springt zorgvuldig en voorzichtig om met uw gegevens en respecteren uiteraard, zoals iedereen, de toepasselijke wetgeving.

Dit brengt met zich mee dat Dierenarts Dieter in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • enkel de minmale persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • indien mogelijk uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • zorgt dat uw gegevens passend beveiligd zijn door geschikte technische en organisatorische maatregelen te nemen;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Dierenarts Dieter Everaert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met hem wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dierenarts Dieter Everaert
Hagelandstraat 40
312 Wilsele
dierenartsdieter@gmail.com

 

Waarom verwerkt Dierenarts Dieter persoonsgegevens?

Bij Dierenarts Dieter verwerken we gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Indien u eigenaar bent van een patiënt/dier
  • Om afspraken te kunnen maken en opvolgen
  • Om een patiëntendossier van uw dier te kunnen bijhouden zodat hij uw dier adequaat kan behandelen
  • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen oa. In verband met de verplichte registratie van bepaalde huisdieren, het melden van bepaalde ziektes, de code der plichtenleer, de wetgeving met betrekking tot geneesmiddelen
 • Indien u leverancier bent van producten, diensten, e.a. aan Dierenarts Dieter
 • Om boekhoudkundige redenen

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen/verwerken/doorgeven aan derden):

 • Als eigenaar van een dier:
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW-nummer
  • Informatie over uw huisdieren de behandeling ervan
  • Welke producten en medicijnen u heeft gekocht bij Dierenarts Dieter
 • In geval van leveranciers:
  • Aan welk bedrijf u verbonden bent
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

Dierenarts Dieter kan de informatie die u hem geeft doorgeven aan derde partijen indien dat nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dierenarts Dieter doet beroep op derden voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het voeren van de boekhouding.

Dierenarts Dieter geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee hij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten of die niet onder het privacy shield vallen. Verder zal Dierenarts Dieter de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan Dierenarts Dieter persoonsgegevens delen met derden indien u hem hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Minderjarigen

Dierenarts Dieter verwerkt geen gegevens van minderjarigen.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden na het einde van de noodzakelijkheid voor het doel waarvoor ze worden bewaard, maximaal nog vijf jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Dierenarts Dieter maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle meegedeelde gegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Dierenarts Dieter van u ontvangen heeft.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met Dierenarts Dieter kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kan Dierenarts Dieter u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vraagt Dierenarts Dieter u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Dierenarts Dieter raadt sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Dierenarts Dieter of door één van zijn verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dierenarts Dieter kunnen u vragen om u te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Dierenarts Dieter u hierover direct contact met ons op te nemen. U vindt alle gegevens op de eerste pagina van deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Dierenarts Dieter kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal Dierenarts Dieter een aankondiging doen op zijn website. De laatste wijziging gebeurde 7 oktober 2019. Oudere versies van ons privacy statement zal in een archief worden opgeslagen. Stuur Dierenarts Dieter een e-mail als u deze wilt raadplegen.

U leest momenteel versie 1 van de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze privacyverklaring zullen de rechtbanken van Leuven zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Leuven, 18 november 2019